Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Höstmöte med intressant föredrag 24/11 2015

Välkommen till Tekniska Samfundets Höstmöte Tisdagen den 24 november kl 18.00

Linbanor-över-älven-Göteborg-1024_458

Plats: Chalmersvillan, stora salen i fakultetsvåningen
Gibraltargatan 1A, 1 tr (ring 0708353378 om dörren är låst)

Per Bergström Jonsson Göteborgs Stad Trafikkontoret
Per Bergström Jonsson

.
Per Bergström Jonsson, från Göteborgs Stad,Trafikkontoret
talar om linbanor i Göteborg

18:00 Föredrag av Per Bergström

19:00 Vi bjuder på Fika och smörgås

 

19:20 Höstmötesförhandlingar
1. Mötets öppnande
2. Val av ordf och sekr för mötet
3. Val av två justeringsmän
4. Mötets stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av dagordning
6. Redovisning av Samfundets ekonomiska ställning samt prognos 2015
7. Fastställande av årsavgiften för 2016
8. Godkännande av budget för 2016
9. Val av styrelseledamöter
10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för 2016
11. Rapport om TS verksamhet 2015 samt planerade aktiviteter
12. Övriga frågor
13. Allmänna mötets avslutande

Anmälan: senast måndagen den 23 november