Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

Välkommen på årsmöte i Tekniska Samfundet 28/4 17.00

Kallelse Årsmöte Tekniska Samfundet

Plats: Fysikaliska leksaker , Vera Sandbergs allé 8. (på Chalmers område intill Villan och Kapellplatsen)

Tid: Tisdagen 28/4 17.00

Vi får först en information om deras verksamhet av professor P-O Nilsson om hur man bl.a.  inspirerar ungdomar till att se och pröva på det inspirationsmaterial som man har där.
Fysikaliska leksaker är en experimentverkstad/utställning med ungefär 500 experiment som illustrerar naturlagarna, med betoning på fysik. Av dessa är f.n. 300 exponerade i den 640 m2 stora hallen.

Årsberättelse 2014

Efter en fikapaus så har vi årsmötet ca kl 19.

Förslag till dagordning:

1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
3 Val av justeringspersoner
4 Mötets stadgeenliga öppnande
5 Fastställande av dagordning
6 Redovisning av Samfundets årsberättelse 2014 samt resultat och balansräkning för 2014
7 Revisionsberättelse
7 Beslut om ansvarsfrihet för 2014
9 Val av representanter i valkommittén
10 Redovisning av Styrelsens diskussion av verksamhetsinriktning, nuvarande medlemsläge, gällande budget och prognos för 2015 samt pågående och planerade aktiviteter
11 Övriga frågor

Varmt välkomna

Styrelsen Tekniska Samfundet

 

Comments are closed.