Tekniktävlingen som engagerar ungdomar

Tekniska Samfundet sedan 1882

12/11 2014 Studiebesök på SKF samt höstmöte i Tekniska samfundet

SKF höstmöte1

Studiebesök  på SKF samt höstmöte i Tekniska samfundet

Tid:  12 november kl 15.00
Plats: SKF

Program:
15.00 Presentation av SKF samt utställning
16.00 Visning av D-fabriken
17.00 Avslutning
Därefter fika och Höstmöte
Värd: Jürgen Kaiser
Guider: Anders Classon och Lars Werner

Tekniska samfundet

Förslag till dagordning höstmötet 12 november 2014
1                    Sammanträdets öppnande

2                    Val av ordförande och sekreterare för mötet

3                    Val av justeringspersoner

4                    Mötets stadgeenliga utlysande

5                    Fastställande av dagordning

6                    Rapport kring TS verksamhet

7                    Redovisning av TS ekonomiska ställning samt prognos 2014

8                    Fastställande av årsavgift för 2015

9                    Godkännande av budget för 2015

10                  Val av styrelseledamöter

11                  Val av revisorer och revisorssuppleanter för 2015

12                  Övriga frågor
Anmäl dig här:

Comments are closed.